Ogólne sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych ucznia 1. Odpowiedzi ustne

 2. Prace pisemne :
  • kartkówka - obejmuje do trzech ostatnich tematów, nie wymaga powtórzenia, trwa do 20, minut, jest niezapowiedziana
  • praca klasowa zapowiedziana  tydzień wcześniej (wpis ołówkiem do dziennika), poprzedzona lekcją powtórzeniową, czas trwania od l-2 godzin lekcyjnych.
  • dyktando - trwa do 20 minut.

   Liczba tych prac nie może przekroczyć:

   - jednej w ciągu dnia (nie dotyczy kartkówek)
   - każda następna praca pisemna z danego przedmiotu może być przeprowadzona wyłącznie wtedy, gdy poprzednia zostanie oceniona i omówiona;

 3. Prace domowe - ćwiczenia, wypracowania, referaty.

  nauczyciel zobowiązany jest wziąć pod uwagę to, czy uczniowie są w stanie odrobić zadanie w kontekście planu zajęć edukacyjnych np. z dnia na dzień.

 4. Prace wynikające ze specyfiki danego przedmiotu - doświadczenia, hodowle, prace badawcze, własna twórczość np. plastyczna, projekty  (biorąc pod uwagę samodzielność, pomysłowość i włożony wysiłek).

 5. Aktywność podczas zajęć - umiejętność stosowania posiadanej wiedzy i wykorzystania jej w trakcie bieżących zajęć.