Z pomocy materialnej w postaci stypendium szkolnego mogą skorzystać uczniowie mieszkający w Gminie Brzozów, w których rodzinach miesięczny dochód na osobę nie przekracza 600 zł. Dotyczy to szczególnie rodzin, w których występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe, z zastrzeżeniem art. 90 d ust. 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Kto może ubiegać się o stypendium szkolne

  • uczniowie szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchacze kolegiów pracowników szkół społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia
  • wychowankowie publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Jakie dokumenty są wymagane

  • wypełniony wniosek o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów mieszkających na terenie Gminy Brzozów (wniosek dostępny poniżej)
  • zaświadczenia albo oświadczenia o dochodach członków rodziny za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku.

Miejsce złożenia dokumentów

Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Brzozowie
ul. Armii Krajowej 1
36-200 Brzozów
tel. 13 306 10 69
pokój 11 (parter)

Termin i sposób załatwienia

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

  • uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do 15 lutego danego roku szkolnego
  • słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do 15 października danego roku szkolnego.

Podstawa prawna

Zasady, warunki i tryb przyznawania stypendium szkolnego określa ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2021 r., poz. 1915 z późn. zm.) oraz Uchwała nr XVI/110/2019 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 września 2019 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkujących na terenie Gminy Brzozów.

Postać stypendium szkolnego:

  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole, kolegium, ośrodku w ramach planu nauczania, może dotyczyć zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych, w tym wyrównawczych, o charakterze informatycznym, technicznym, przedmiotowym, artystycznym, sportowym lub turystyczno-krajoznawczym organizowanych przez szkoły, kolegia, ośrodki i inne jednostki organizacyjne, które prowadzą statutową działalność w tym zakresie
  • pomoc rzeczowa jako całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki
  • całkowite lub częściowe pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania: koszty zakwaterowania w internacie bursie lub stancji, koszty dojazdów do szkół środkami komunikacji zbiorowej; dotyczy uczniów szkół ponadpodstawowych oraz słuchaczy kolegiów.

Tryb odwoławczy

Od decyzji administracyjnej wydanej w sprawie stypendiów szkolnych strona może odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krośnie za pośrednictwem Burmistrza Brzozowa w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Inne informacje

Stypendium przyznaje się na czas trwania nauki w roku szkolnym.

Złożenie wniosku nie jest równoznaczne z otrzymaniem stypendium.

Rodzice ucznia, pełnoletni uczeń lub dyrektor szkoły (kolegium) są obowiązani niezwłocznie powiadomić Burmistrza Brzozowa o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się albo cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowiły podstawę jego przyznania.

Świadczenia z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają zwrotowi w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Formularze:

Link do artykułu i formularzy:

Stypendia socjalne – Gmina Brzozów (brzozow.pl)