INFORMACJA NA TEMAT REKRUTACJI

Do klasy I szkoły podstawowej kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły przyjmowani są z urzędu, na podstawie zgłoszenia rodziców złożonego w terminie od dnia 12 lutego 2024 r. do dnia 29 lutego 2024 r.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem danej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym brane będą pod uwagę kryteria określone w uchwale nr XXXV/350/2017 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych dla których Gmina Brzozów jest organem prowadzącym, tj.

  • w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata – 5 pkt,
  • w obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (opiekunów prawnych) w zapewnieniu mu należytej opieki – 4 pkt,
  • miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców (opiekunów prawnych) znajduje się w obwodzie szkoły – 4 pkt,
  • dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w danej szkole – 3 pkt.

Dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów, o których mowa w ust. 1 są odpowiednio:

  • oświadczenie rodziców o spełnianiu obowiązku szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata,
  • oświadczenie rodziców o zamieszkiwaniu krewnych kandydata w obwodzie danej szkoły,
  • zaświadczenie lub oświadczenie rodziców potwierdzające zatrudnienie w obwodzie danej szkoły,
  • oświadczenie rodziców o uczęszczaniu dziecka do oddziału przedszkolnego zlokalizowanego w danej szkole.


Terminy rekrutacji

Terminy rekrutacji zostały określone zarządzeniem nr 15/2024 Burmistrza Brzozowa z dnia 16 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Brzozów.


Zarządzenie Burmistrza Brzozowa – terminy rekrutacji <<pobierz>> 

Uchwała Rady Miejskiej – kryteria rekrutacji <<pobierz>>

Karta zgłoszenia o przyjęcie do klasy I (obwód szkoły) <<pobierz>>

Wniosek o przyjecie do klasy I (obwód szkoły) <<pobierz>>

Karta zgłoszenia o przyjecie do klasy II-VIII (obwód szkoły) <<pobierz>>

Wniosek o przyjecie do klasy II-VIII (poza obwodem szkoły) <<pobierz>>

 

Załączniki:

Klauzula zgody na obsługę korespondencji <<pobierz>>

Klauzula zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka <<pobierz>>

Klauzula zgody na przetwarzanie danych – odbiór dziecka <<pobierz>>

Oświadczenie – organizacja nauki religii <<pobierz>>