Tryb i warunki uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania

1. Uczeń ma prawo poprawienia przewidywanej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

2. Nie ulegają zmianie kryteria oceny zachowania;

3. Do 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z zachowania, uczeń zwraca się z pisemną prośbą do wychowawcy klasy o podwyższenie przewidywanej oceny;

4. Wychowawca przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej organizuje spotkanie, w którym uczestniczy oprócz niego przedstawiciel samorządu uczniowskiego, wyznaczony przez dyrektora jeden z nauczycieli uczących w tej klasie oraz zainteresowany uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)

5. Po wysłuchaniu argumentów ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów), dotyczących w szczególności innych, nieznanych dotąd osiągnięć pozaszkolnych ucznia, przeprowadza się tajne głosowanie. W głosowaniu bierze udział wychowawca, drugi nauczyciel i przedstawiciel samorządu uczniowskiego.

6. Wychowawca podnosi ocenę zachowania ucznia w przypadku korzystnego dla ucznia wyniku głosowania;

7. Ustalona ocena nie może być niższa od przewidywanej;

8. Ustaloną ocenę wpisuje się do dziennika lekcyjnego na 1 dzień przed klasyfikacyjnym plenarnym rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej;

9. Ze spotkania sporządza się protokół, pod którym podpisuje się wychowawca, drugi nauczyciel i przedstawiciel samorządu uczniowskiego.