Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Pedagog szkolny zajmuje się organizowaniem oraz udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, którym jest ona potrzebna. Współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, rodzicami i przedstawicielami instytucji wspierających opiekuńczo-wychowawczą rolę rodziny.

 

Do zadań pedagoga należy w szczególności:

 • pomoc uczniom w określeniu ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień, a także przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności
  w funkcjonowaniu
 • udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb
 • prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz ich możliwości psychofizycznych
 • podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów
 • inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych
 • pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów
 • wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych
 • wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów
 • udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom

 

Szanowny Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • jesteś zaniepokojony zachowaniem swojego dziecka
 • potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
 • znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, rodzinnej, materialnej
 • nie wiesz do kogo zwrócić się o pomoc
 • Przyjdź także z każdą dla Ciebie ważną sprawą, o której chcesz porozmawiać.

 

Drogi Uczniu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • chciałbyś z kimś porozmawiać
 • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać
 • czujesz, że nikt cię nie rozumie, jesteś samotny
 • masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej, materialnej
 • chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić

 

W jaki sposób nawiązać kontakt z pedagogiem szkolnym?

osobiście – w szkole znajduje się gabinet pedagoga szkolnego

telefonicznie: 13 434 90 13

poprzez dziennik elektroniczny

 

Godziny pracy pedagoga

PEDAGOG/PEDAGOG SPECJALNY

Jolanta Kosztyła

 

 

GODZINY PRACY

Poniedziałek

8001200 - gabinet pedagoga                          

Wtorek

8001200 - gabinet pedagoga                    

Środa

(Przedszkole)

745945- dyżur pedagoga*

9451015 – zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

10151245- dyżur pedagoga *

* pokój nauczycielski w budynku przedszkola

Czwartek

 1000 – 1245- gabinet pedagoga

12451330- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

13301500- gabinet pedagoga                           

Piątek

715800- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne

8001115 – gabinet pedagoga