Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy informuje o rozpoczęciu od 21 lutego 2024 r. rekrutacji do Przedszkola Samorządowego w Przysietnicy.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica dziecka. Wnioski o przyjęcie do przedszkola należy składać w sekretariacie przedszkola w dniach od 20 lutego do 8 marca 2024 r.

O przyjęcie do przedszkola w roku szkolnym 2024/2025 mogą się ubiegać dzieci urodzone w roku:

2021

2020

2019

2018

Postępowanie rekrutacyjne nie dotyczy dzieci, które uczęszczają do przedszkola w roku szkolnym 2023/2024.  Rodzice tych dzieci składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w przedszkolu.

Jeżeli rodzice pracują, prosimy o dołączenie do wniosku zaświadczenia z miejsca pracy wydanego przez pracodawcę lub zaświadczenia o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (jeśli prowadzona jest własna działalność).

Zarządzenie Nr 14/2024 Burmistrza Brzozowa <<pobierz>>

Uchwała Rady Miejskiej Nr LIX/593/2022 <<pobierz>>

Załączniki:

Wniosek o przyjęcie do przedszkola <<pobierz>>

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka <<pobierz>>

Deklaracja posiłków i godzin opieki przedszkolnej <<pobierz>>

Oświadczenie o wielodzietności rodziny <<pobierz>>         

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do przedszkola lub klas I-III SP  <<pobierz>>

Oświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do klas IV-VIII szkoły <<pobierz>>

Klauzula RODO <<pobierz>>

Klauzula zgody na przetwarzanie wizerunku dziecka <<pobierz>>

Klauzula zgody na przetwarzanie danych - odbiór dziecka <<pobierz>>

Upoważnienie do odbioru dziecka <<pobierz>>

Oświadczenie o  wysokości dochodów <<pobierz>>