Zasady i kryteria oceny z zachowania

1)   Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.

2)      Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowania na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej  

3)      Dokumentami obowiązującymi wychowawcę w procedurze ustalania oceny zachowania są:

a)        dziennik;

b)        zeszyt uwag;

c)         zeszyt kontaktów z rodzicami, a w nim m.in. usprawiedliwienia nieobecności
i spóźnień.

4)      Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia szczególności:                 

            wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

a)        postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

b)        dbałość o honor i tradycje szkoły;

c)         dbałość o piękno mowy ojczystej;

d)        dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;

e)        godne, kulturalne zachowanie się w szkole oraz poza nią;

f)          okazywanie szacunku innym osobom.

5)      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, analizie zapisów w zeszycie uwag, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.

6)      Ustalona przez wychowawcę ocena roczna klasyfikacyjna z zachowania jest ostateczna,
z zastrzeżeniem  ust.29 pkt 1.

7)      Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania ustala się wg przyjętych kryteriów wystawiania ocen z zachowania określonych w ust 16.

8)      Wpisów do zeszytu uwag należy dokonywać na bieżąco z jednoczesnym poinformowaniem ucznia. Uwagi nie mogą być lakoniczne. Podpis pod wpisem musi być czytelny.

9)      Uczeń, rodzic (opiekun prawny) jest informowany o przewidywanej ocenie rocznej
w trybie zgodnym z ust. 24.

Kryteria oceny zachowania ucznia

1. ZACHOWANIE WZOROWE OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY

       (spełnia wszystkie wymagania)

1)      Cechuje się wysoką kulturą osobistą.          

2)      Zawsze używa zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.

3)      Z szacunkiem odnosi się do starszych i rówieśników.

4)      Nie używa wulgarnych słów.

5)      Nie ulega żadnym nałogom.

6)      Słucha i wykonuje polecenia nauczyciela.

7)      Właściwie zachowuje się podczas przerw (nie biega, nie krzyczy) i w czasie zajęć (nie rozmawia, nie chodzi po klasie, nie je, nie wchodzi w słowo).

8)      Dba o higienę ciała, ubioru i otoczenia.

9)      Jest zawsze przygotowany do zajęć, odrabia zadania domowe.

10)  Starannie prowadzi zeszyty.

11)  Wszystkie nieobecności usprawiedliwia na bieżąco najpóźniej do końca danego miesiąca
i najwyżej raz w miesiącu spóźnił się na lekcje.

12)  Chętnie i aktywnie uczestniczy w akademiach, konkursach, zawodach (szkolnych
i pozaszkolnych).

13)  Szanuje mienie szkolne.

14)  Chętnie podejmuje dodatkowe zadania na rzecz klasy i szkoły.

15)  Chętnie udziela pomocy potrzebującym, wychodzi naprzeciw z propozycją pomocy.

16)  Mówi zawsze prawdę.

17)  Jest odpowiedzialny.

18)  Nie wchodzi innym w słowo.

19)  Jest aktywny na lekcjach.

20)  Wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego klasowego, szkolnego.

2. ZACHOWANIE BARDZO DOBRE OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

        (spełnia wszystkie wymagania)

1)      Zawsze używa zwrotów grzecznościowych.

2)      Z szacunkiem odnosi się do starszych i rówieśników.

3)      Nie używa wulgarnych słów i nie ulega nałogom.

4)      Kulturalnie zachowuje się w czasie przerw i na zajęciach lekcyjnych.

5)      Dba o higienę ciała, ubioru i otoczenia.

6)      Zawsze przygotowuje się do zajęć.

7)      Wszystkie nieobecności usprawiedliwiać na bieżąco.

8)      Nie opuszcza zajęć dodatkowych.

9)      Ma sporadyczne spóźnienia (2 w semestrze)

10)  Chętnie udziela pomocy innym.

11)  Bierze udział w akademiach i uroczystościach.

3. ZACHOWANIE DOBRE OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

(spełnia wszystkie wymagania)

1)      Zawsze używa zwrotów grzecznościowych.

2)      Szanuje innych (zarówno starszych jak i rówieśników).

3)      Nie używa wulgarnych słów.

4)      Nie ulega żadnym nałogom.

5)      Słucha i wykonuje polecenia nauczyciela.

6)      Właściwie zachowuje się podczas przerw i w czasie zajęć.

7)      Dba o higienę ciała, ubioru i otoczenia.

8)      Nie opuszcza zajęć dodatkowych.

9)      Może mieć nieusprawiedliwione 5 godzin nieobecności w semestrze (za wyjątkiem wagarów).

10)  Ma jedynie sporadyczne spóźnienia (3 razy w semestrze).

11)  Ma bardzo dobre i co najwyżej jedną ocenę dobrą z dyżurów szkolnych (dwa razy
w semestrze lub jeden raz w tygodniu).

12)  Wywiązuje się z dyżurów klasowych bez zastrzeżeń (dopuszcza się jedną uwagę
w semestrze).

13)  Bierze aktywny udział w  przygotowaniu akademii i w uroczystościach (na miarę swoich możliwości), za wyjątkiem uroczystości odpłatnych.

4. ZACHOWANIE POPRAWNE OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

(spełnia wszystkie wymagania)

1)      Wykonuję podstawowe obowiązki ucznia i dyżurnego.

2)      Spóźnił się na zajęcia nie więcej niż 5 razy w semestrze.

3)      Ma nieusprawiedliwione nieobecności ( co najwyżej 10 godzin w semestrze).

4)      Nie ulega żadnym nałogom.

5)      Dba o higienę osobistą.

5. ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

Dopuścił się co najmniej 2 spośród wymienionych punktów, za wyjątkiem 3,10. Jeżeli uczeń dopuścił się co najmniej 1 z punktów (3,10) otrzymuje ocenę nieodpowiednią.

1)      Używa brzydkich słów.

2)      Niewłaściwie odnosi się do kolegów (niegrzecznie odpowiada,  wszczyna bójki, zaczepia innych, zastrasza, wykazuje postawę roszczeniową, nie używa słów grzecznościowych).

3)      Wykazuje brak szacunku dla nauczycieli i pracowników szkoły.

4)      Zostało mu udowodnione palenie papierosów.

5)      Nie wykazuje znaczącej poprawy w swym postępowaniu.

6)      Nie przygotowuje się do zajęć, nie odrabia zadań domowych, nie nosi przyborów szkolnych.

7)      Spóźnia się notorycznie.

8)      Prowadzi zeszyty niedbale.

9)      Ma co najwyżej 15 nieusprawiedliwionych godzin w ciągu semestru.

10)  Dopuścił się umyślnego zniszczenia mienia szkoły lub publicznego.

11)  Został przyłapany na kłamstwie.

12)  Źle zachowuje się w miejscach publicznych.

6. ZACHOWANIE NAGANNE OTRZYMUJE UCZEŃ, KTÓRY:

Dopuścił się co najmniej 1 spośród wymienionych punktów,

1)      Niszczy złośliwie mienie publiczne i osobiste.

2)      Wulgarnie odnosi się do kolegów, wykazuje brak szacunku dla nauczycieli i pracowników szkoły, osób starszych.

3)      Źle zachowuje się w miejscach publicznych.

4)      Wchodzi w konflikt z prawem.

5)      Stanowi zagrożenie dla siebie i innych.

6)      Ulega nałogom (papierosy lub alkohol),

7)      Nie przygotowuje się do zajęć, nie odrabia zadań domowych, nie nosi przyborów szkolnych, nie prowadzi zeszytów szkolnych.

8)      Wagaruje.

9)      Wymusza pieniądze. 

Zeszyt uwag stanowi ważne źródło informacji o uczniu dla wychowawcy. Spostrzeżenia zawarte w nim maja duże znaczenie na wystawienie oceny z zachowania.