Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

 

  1. Uczeń ma prawo poprawienia przewidywanej rocznej oceny  klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych

  2. Do 3 dni od uzyskania informacji o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej uczeń zwraca się z pisemną prośbą do nauczyciela przedmiotu o podwyższenie przewidywanej oceny

  3. Nauczyciel następnego roboczego dnia od otrzymania wniosku ustala formy i zakres poprawy przewidywanej wcześniej oceny klasyfikacyjnej; termin poprawy, powiadamia ucznia (rodziców, prawnych opiekunów)

  4. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać kryteriom oceny, o którą ubiega się uczeń

  5. Ustalona ocena nie może być niższa od przewidywanej

  6. Ustaloną ocenę wpisuje się do dziennika lekcyjnego na 1 dzień przed klasyfikacyjnym plenarnym rocznym zebraniem Rady Pedagogicznej

  7. Dokumentację związaną z powyższą procedurą przechowuje nauczyciel do końca roku szkolnego tj. do 31.08.