Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Przysietnicy informuje, że w dniach 1.07. – 12.07.2024 r. oraz od 19.08 – 31.08.2024r.  odbędzie się w naszym Przedszkolu „dyżur wakacyjny”. 

Podczas dyżuru Przedszkole zapewnia dzieciom wyłącznie zajęcia opiekuńczo-wychowawcze.

Na dyżur wakacyjny mogą być zapisywane wyłącznie dzieci uczęszczające do placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brzozów, które uczęszczały do nich w roku szkolnym  poprzedzającym dyżur wakacyjny.

 

Z opieki podczas dyżuru wakacyjnego mogą korzystać w pierwszej kolejności dzieci uczęszczające do dyżurującego przedszkola, których oboje rodziców lub rodzic samotnie wychowujący dziecko pracuje i z tego powodu nie mogą/ nie może zapewnić opieki dziecku.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny jest złożenie u wychowaców grup  do 20 czerwca 2024 r. wniosku zapisu wraz z oświadczeniem o niekorzystaniu z urlopu wypoczynkowego lub innej przerwy w pracy przez oboje rodziców, kiedy dziecko zapisane jest na dyżur, pod rygorem nieprzyjęcia dziecka na dyżur.

 

Deklaracja zapisu dziecka - "dyżur wakacyjny" <<pobierz>>

                                                                                                                                                        Wiesław Pałka                                                                                                                                                                                                                                           Dyrektor ZS 1 w Przysietnicy